ŠSK PARABELLUM

 

informácie pre stálych a nových členov ŠSK PARABELLUM.

Občianske združenie ŠSK PARABELLUM ponúka všetkým, ktorí chcú držať zbraň na športové účely, možnosti, stať sa členom klubu, dobrovoľne sa zúčastňovať vybraných športových streleckých aktivín na území Slovenska. Základom je mať zaplatené členské príspevky na kalendárny rok. Predseda klubu bude evidovať už prihlásených členov klubu, či majú zaplatené členské príspevky, ktoré bude nutné uhradiť vždy na daný kalendárny rok do 15. januára. Úhrada členských príspevkov sa vykonáva na náš účet v tvare IBAN SK 23 7500 0000 0040 1990 8455 (do poznámky zadať priezvisko člena a číslo členského preukazu). Výška členského poplatku na kalendárny rok 2024 je stanovená na 30 eur za člena.  Noví žiadatelia o vydanie zbrojného preukazu - "oprávnenie E" vstupujúci do nášho klubu, vyplnia prihlášku pri platení členského poplatku do pokladne klubu, resp. po vyplnení elektronickej prihlášky a po uhradení uvedenej čiastky príspevku prevodom na náš účet, dostanú od predsedu klubu  potvrdenie o členstve v športovej organizácii v zmysle platných predpisov, ktoré odovzdajú príslušnému oddeleniu dokladov- zbrane a strelivo na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru a členský preukaz.

prihláška ŠSK PARABELLUM

spustili sme online prihlášky do ŠSK PARABELLUM. viac informácií